Organizace fungování PS 


Pracovní skupina se setkává v intervalu 1 až 2 měsíců dle domluvy členů.
Je možné uskutečnit mimořádné setkání, jež se koná na návrh kteréhokoli člena, ale jen se souhlasem předsedy.
PS se může aktuálně dohodnout na jiném způsobu než osobním setkání PS (online).
Termíny setkání PS jsou stanovené vždy ročně na posledním naplánovaném setkání roku.

 

Organizace setkání  

PS se koná na místě, jež bylo domluvené předem na posledním setkání v roce, nebo ho určuje předseda po konzultaci s daným zařízením.
Přípravu (pozvánka, zaslání spojů, mapky, detailní domluvení místa),
průběh (koordinování, určení zapisovatele, samotný průběh,, dodržování časů, vedení,)
a uzavření (dohlédnutí na zápis a případně další materiály, jeho zveřejnění) má na starosti tzv. koordinátor pro dané setkání PS.
Koordinátor zodpovídá za průběh setkání PS.
Je žádoucí, aby koordinátorem byli postupně všichni.
Koordinátorem je z pravidla pověřený pracovník zařízení, kde se setkání uskutečňuje.
Koordinátorovi pomáhá předseda či místopředseda.
Členové se při plánované nepřítomnosti omlouvají koordinátorovi.

 
Harmonogram setkání (doporučený):

Úvodní kolečko – novinky, informace 45 min
Skupinová aktivita – pro naladění se na práci ve skupině 15 min
Kontrola úkolů + informační okénko (např. info z ČASu apod.) 30 min
Pauza 10 min
Burza – kolečko, aktuální potřeby z klubů, hlasování o tématu, výběr techniky a lektora 80 min
Oběd 30 min
Práce na metodice a výstupech (doporučeních) skupiny 80 min
Pauza 10 min
Prezentace zajímavostí, dobrá praxe, výjezdy, konference, … 30 min
Závěrečné zhodnocení, rekapitulace 30 min

 


Vznik materiálů (doporučení, metodik, manuálů, textů)

Doporučení skupiny vzniká na setkání pracovní skupiny a to po domluvě všech přítomných členů.
Vzniká z potřeby jednotlivých zařízení – resp. z probraných témat během PS, pokud je to možné a žádoucí pro členy skupiny
Doporučení zpracovává určený člen PS (doporučuje se člen, který dané téma na PS přinesl a to vzhledem k angažovanosti tohoto člena do řešení tématu) a to na základě prodiskutovaných a dohodnutých bodů na PS
Konečnou podobu doporučení schvaluje předseda a místopředseda PS po připomínkování skupinou
Doporučení je poté umístěno na google disk
Termín pro zpracování se dohodne na daném setkání PS.

 

Webová prezentace a interní výstupy

Webová prezentace PS NZDM NUTS II JV existuje:  

  • K prezentaci výstupů.
  • Veřejné materiály
  • Interní materiály
  • Kontakty na zařízení
  • K orientaci kdo je v PS.
  • K propagaci skupiny a jejích členů

 

Přístup na interní dokumenty


K interním dokumentům PS má přístup každé zařízení, jež je členem PS. Protože v jednotlivých týmech dochází k výměně členů, je nutné, aby pověření zástupci seznamovali nové zaměstnance s pravidly v přístupu k interním dokumentům. Každý člen má právo na sdělení hesla. Člen pracovní skupiny neposkytne žádné jiné osobě či organizaci sdělené heslo ani materiály tímto heslem chráněné.

 

Podskupiny NZDM NUTS: 

 

Vzdělávací podskupina tzv. “Nutsík”       
pro začínající pracovníky
vzdělávací setkávání
forma: osobní setkávání
Manuál fungování podskupiny je v příloze tohoto dokumentu č.1.

 

Terénní podskupina
Pro terénní pracovníky skupiny
Forma: osobní setkávání, online
Sdílení aktuálních témat a předávání dobré praxe