"NUTSík" je podpůrné vzdělávání, organizované pracovní skupinou NZDM NUTS II JV, které je určené začínajícím pracovníkům členských zařízení.

 

 

Koordinátorka:

Veronika Brychtová, NZDM Ponorka

 

Organizátor:

pověření pracovníci z členských zařízení

 


Komu je určeno

Vzdělávání je určeno začínajícím pracovníkům členů a zájemců o členství v PS (pracovní skupině). Doporučená délka praxe by neměla přesahovat dva roky, ale vyslání pracovníka je na zvážení členského zařízení.

 

Vznik a smysl

Smyslem vzdělávání je fungovat jako podpůrný prostředek k zaškolování a vzdělávání začínajících pracovníků. Doplnit, nikoliv zastupovat či nahrazovat proces zaškolování v organizaci.

Už samotný vznik vzdělávání vyšel z potřeby začínajících pracovníků získávat základní informace a sdílet své zkušenosti z praxe na setkání PS.

Problém nastal v tom, že jako PS jsme se chtěli v tématech rozvíjet a ne se stále vracet k základním otázkám práce s klientem (např. prvokontakt), které by měli zajišťovat v rámci procesu zaškolení zkušení pracovníci v „mateřském klubu“.

Rozhodli jsme se proto, že vytvoříme vzdělávání v rámci PS, kde zkušení pracovníci budou předávat znalosti a praktické dovednosti začínajícím.

Vše se děje bezplatně, bez finanční odměny lektorům, jelikož vzděláváme své kolegy a investovaná energie se nám vyplatí tím, že budeme mít dobře zaškolené pracovníky, s dostatkem informací a základních dovedností.

 

Cíle

Cílem vzdělávání je podpořit a doplnit zaškolování začínajících pracovníků. Umožnit jim získat základní informace a praktické dovednosti. A to jak v přímé práci na klubu či v terénu, tak i v nepřímé práci v zařízení. Vytvořit prostor pro otázky, pro sdílení pocitů a zkušeností.

Cílem tedy není nahrazovat zaškolování pracovníků. Také není naším cílem zastupovat oborové kurzy a různá vzdělávání, ať už několikadenní či dlouhodobé (např. jakékoliv kurzy ČAS). Účastník vzdělávání neobdrží žádné osvědčení či certifikát o absolvování kurzu či vzdělávání.

 

Četnost

Jednotlivá setkání se konají 1x za 2 měsíce. Jedno setkání má délku v rozsahu 4 – 6 hodin.

 

Lektoři

Lektory vzdělávání jsou zkušení pracovníci z jednotlivých členských klubů, jejichž délka praxe je minimálně 2 roky. Případně je možnost požádat externího lektora (např. zkušený pracovník z nečlenského zařízení). Pokud je to možné, doporučuje se lektorování dvou pracovníků, v případě nutnosti lze realizovat i s jedním lektorem.

 

Místo

Místem konání NUTSíku je členské zařízení - klub, kde pracuje lektor daného NUTSíku. Tedy místo, kde se bude konat další NUTSík, závisí na tom, kdo ho bude lektorovat. Lektoři i místa konání NUTSíku se domlouvají na PS předem. Jakékoli změny v termínech či lektorech jsou v kompetenci koordinátora podskupiny.

 

Téma

Účastníci píší svá témata do přihlášek. Tato témata jsou nejméně týden před konáním NUTSíku předána lektorovi, který je zpracuje a připraví na realizaci. Na začátku NUTSíku je možné hlasovat o sesbíraných tématech. Vedoucí členských zařízení či účastníci NUTS motivují své spolupracovníky, kteří se mají účastnit NUTSíku, aby se aktivně zapojovali i do výběru témat.

 

Přihlášky

Koordinátor podskupiny NUTSík rozesílá přihlášky a další materiály k NUTSíku vždy min. 2 týdny před konáním. Zájemci o účast pak mají týden na přihlášení. Po té jsou sesbíraná témata min. 1 týden před konáním zaslána lektorovi.

 

Struktura setkání:

1)     Úvod

2)     Výběr témat

3)     Ice-breaker

4)     Práce na tématu

5)     Závěr

Stěžejním bodem je pak práce nad zvoleným tématem a věnuje se mu tedy nejvíce času. Čas na ostatní body je zkracován na minimum. Styly, metody práce a aktivity na podskupině jsou voleny lektory na místě, dle efektivity a potřeby dané podskupiny a dle schopností a dovedností lektora.

Výstup

Z každého NUTSíku je vypracován výstup, ve kterém je zohledněno: kdo se zúčastnil, co bylo probíráno a jakou formou.

Dále je na konci setkání účastníkům rozdán formulář zpětné vazby, která zjišťuje spokojenost s: místem konání, lektorem, strukturou setkání (zvolená metoda/ aktivita), zpracováním tématu; a případně obsahuje doporučení do příště